Smart Convert, tác giả tại Smart Convert | Tool phân tích hành vi, thấu hiểu khách hàng, tăng chuyển đổi