Khuyến mãi Smart Convert chỉ diễn ra trong tháng 11.2019