Hướng dẫn thiết lập chiến dịch Smart Promotion với Live Counter pop-up