Hướng dẫn thiết lập pop-up Live Counter (Đếm số người online)