Lưu trữ customer insight - Smart Convert | Phân tích hành vi, tăng chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng