Lưu trữ customer journey - Smart Convert | Phân tích hành vi, tăng chuyển đổi khách truy cập thành khách hàng